Utrecht Network Young Researchers Grant 2018-2019

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Young Researchers Grant  w ramach sieci Utrecht Network.

Oferta skierowana jest do studentów I i II roku studiów drugiego stopnia, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich oraz I-III roku studiów trzeciego stopnia. W momencie wyjazdu i przebywaniu na wymianie należy posiadać status studenta.

Oferta wyjazdów skierowana jest do doktorantów i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mających średnią ważoną ocen ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0.

Stypendia mogą być realizowane w uczelniach stowarzyszonych w sieci.

Stypendium oferuje:

 • Dofinansowanie w wysokości 1000 euro,
 • Staż badawczy w uczelniach stowarzyszonych w sieci,
 • Długość pobytu: od 1 do 6 miesięcy w okresie: od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019.

O stypendium nie mogą ubiegać się studenci, którzy mają przyznany wyjazd w ramach Programu Erasmus+.

Kandydatów nominują uczelnie (maksymalnie 3 nominacje), w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 9 lutego 2018 w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) następujących dokumentów:

 • Zgłoszenie studenta/doktoranta podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię wraz ze wskazaniem planowanego terminu pobytu (w języku polskim),
 • Zaświadczenie o średniej ważonej ocen ze wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawia Instytut lub Wydział),
 • Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, itp.),
 • Uzupełnionego dokumentu: Application form,
 • Listu rekomendacyjnego od opiekuna naukowego lub kierownika studiów w UJ, 
 • Listu akceptacyjnego od opiekuna stażu lub koordynatora sieci Utrecht Network w wybranej instytucji.

Znalezienie opiekuna oraz uzyskanie potwierdzenia przyjęcia leży w gestii osoby zainteresowanej wyjazdem.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Utrecht Network.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w terminie do 20 marca 2018 r.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu po otrzymaniu decyzji proszone są o kontakt z uczelnianym reprezentantem sieci Utrecht w celu ustalenia dalszych szczegółów wyjazdu.

Kontakt

dr inż. Izabela Zawiska

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Czapskich 4, pok. 25

tel. 12 663 3013

izabela.zawiska@uj.edu.pl

 

Kontakt

Kontakt

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl