Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107 (Chiny, Japonia, Meksyk, Ukraina)

» Kto może się ubiegać?

1.    W ramach projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi Programu Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107 (zwany dalej: Projekt) studenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (od IV roku) wszystkich Wydziałów UJ (zwani dalej: kandydaci) mogą ubiegać się o przyznanie grantu w ramach Projektu umożliwiającego realizację programu studiów w wymiarze jednego semestru (do 5 miesięcy) w semestrze letnim 2015/2016 albo w semestrze zimowym 2016/2017 w Japonii.

 

2.    W ramach Projektu doktoranci wszystkich Wydziałów UJ (zwani dalej: kandydaci) mogą ubiegać się o przyznanie grantu w ramach Projektu umożliwiającego realizację programu studiów w wymiarze jednego semestru (do 5 miesięcy) w semestrze letnim 2015/2016 albo w semestrze zimowym 2016/2017 w Chinach, Japonii, Meksyku i na Ukrainie.

» Liczba grantów i uczelnie partnerskie

Kraj

Chiny

Japonia

Meksyk

Ukraina

Uniwersytety Partnerskie

Minzu University

of China

 

 

Kobe University

(wyłącznie semestr zimowy roku akademickiego 

2016/2017)

 

El Colegio de Mexico

Ivan Franko National University of Lviv

 

OR

 

National

University of Kyiv-Mohyla Academy

Liczba mobilności

Studia II stopnia (magisterskie)

-

1

-

-

Liczba mobilności Studia III  stopnia (doktoranckie)

1

1

1

1

Wysokość stypendium

650 EUR / miesiąc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży

820 EUR

1100 EUR

1100 EUR

180 EUR (Lwów)

275 EUR (Kijów)

 

Wskazana w tabeli liczba mobilności dotyczy łącznie następującego okresu: drugiego semestru roku akademickiego 2015/ 2016 i pierwszego semestru roku akademickiego 2016/2017.

» Sprawdź dokąd możesz pojechać

» Aplikacja

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu należy złożyć w DMWS:

- w terminie do 1 kwietnia 2016 r. - w przypadku wniosków o przyznanie grantu na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017,

- w terminie do 11 kwietnia 2016 r. - w przypadku wniosków o przyznanie grantu na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017 (dotyczy studiów II stopnia / IV-V roku jednolitych studiów magisterskich w ramach mobilności z Kobe University). 

- w terminie do 15 kwietnia 2016 r. - w przypadku wniosków o przyznanie grantu na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017 (dotyczy studiów III stopnia w ramach mobilności z Kobe University). 

 

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wniosek składa się z:

a.       formularza aplikacyjnego (Application Form),

b.      następujących dokumentów:

- transkrypt ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2014/2015, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,

- kserokopia certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzające znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej),

- kserokopie certyfikatów językowych albo Language Proficiency Form (potwierdzające znajomość języków obcych wskazanych w Application Form, innych niż język wykładowy w uczelni przyjmującej)

- dokumentacja osiągnięć naukowych,

- list motywacyjny w j. angielskim,

- projekt Learning Agreement, zaakceptowany przez wydziałowego / instytutowego koordynatora Programu Erasmus+, (LAS, Instrukcja do LAS, Aneks do LAS)

- opinia promotora uwzględniająca przystawalność programu do tematyki pracy doktorskiej (dotyczy wyłącznie studiów III stopnia).

 

Złożenie ww. wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby Projektu.

» Selekcja kandydatów i kryteria kwalifikacji

Selekcji kandydatów dokonuje trzyosobowa komisja, pod przewodnictwem Prorektora ds. dydaktyki, w oparciu o następujące kryteria:

a. w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

- średnia ważona – 20%,

- osiągnięcia naukowe – 30%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%;

b.  przypadku studiów trzeciego stopnia:

- średnia ważona – 10%,

- osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy kandydata - 20%, przystawalność planowanego programu wymiany do tematyki doktoratu – 20%) – 40%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%.

 

W przypadku jednakowych wyników, pierwszeństwo powinno być przyznane kandydatom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej.

 

W terminie:

a.    do 31 grudnia 2015 r. w przypadku wniosków o przyznanie stypendium na drugi semestr roku akademickiego 2015/2016,

b.    do 15 maja w przypadku wniosków, w przypadku wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017,

Komisja nominuje kandydatów, a DMWS przekazuje informację kandydatom na wskazany we wniosku adres email oraz uczelni przyjmującej.

 

UWAGA: W przypadku realizacji mobilności w roku akademickim 2015/2016, wnioski złożone na semestr zimowy 2016/2017 pozostawia się bez rozpoznania.

» Stypendyści

Do 14 stycznia 2016 stypendyści zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przez siebie we wniosku adres email przez uczelnię przyjmującą o zaakceptowaniu ich kandydatury.

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania powyższej informacji od uczelni przyjmującej stypendyści są zobowiązani dostarczyć uczelni przyjmującej zeskanowane następujące dokumenty:

- formularz aplikacyjny uczelni przyjmującej,

- paszport (strona ze zdjęciem),

- Learning Agreement for Studies, zaakceptowane i podpisane przez koordynatora wydziałowego i stypendystę,

 

Nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu mobilności, stypendysta jest zobowiązany dostarczyć koordynatorowi uczelni przyjmującej następujące dokumenty pocztą:

- Learning Agreement for Studies podpisane przez stypendystę i koordynatora wydziałowego / dziekana wydziału, uprzednio zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą (w 3 kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego,

- zdjęcie (w celu wydania legitymacji studenckiej).

 

Uczelnia przyjmująca powinna bez zbędnej zwłoki podpisać Learning Agreement for Studies stypendysty i dostarczyć zeskanowany dokument do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczelnia przyjmująca powinna przesłać pocztą jeden egzemplarz Learning Agreement do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

 

Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do DMWS następujące dokumenty:

- Grant Agreement podpisany przez uczestnika (w dwóch kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.

 

Grant Agreement zostanie podpisany po uprzednim nadesłaniu przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego Learning Agreement, dlatego w interesie stypendysty leży niezwłoczne przesłanie Learning Agreement do uczelni przyjmującej.

Grant wypłacany jest stypendyście w ratach, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w Grant Agreement. Wypłata pierwszej raty, uwzględniającej koszty podróży wskazane w tabeli w punkcie 3 niniejszej procedury, uzależniona jest od zawarcia Grant Agreement i nadesłania przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego dokumentu Learning Agreement.

» Informacje dotyczące uczelni partnerskich

1. Kobe University

- syllabus

- academic calendar 

- researcher handbook

- email: intl-relations@office.kobe-u.ac.jp

 

Presentations:

Welcome to Kobe University

Brief Introduction of Kobe University

Introduction of Services in International Exchange Division

Introduction of Services in Centre for International Education

Double Degree Programme - Jagiellonian Unviersity - Kobe University

Introduction to Japanese Culture and Society

 

 

2. Minzu University of China

- academic calendar

Ministry of Foreign Affairs website

- email: studyinbeijingcun@aliyun.com

 

 

3. Ivan Franko National University of Lviv

- academic calendar

- email: erasmus.agreements@lnu.edu.ua;erasmus.coordinator@lnu.edu.ua

 

 

4. National University of Kyiv-Mohyla Academy

Academic Calendar of the NUKMA:

Autumn term: 1 September – 28 December 2015

    Examination period: 14 – 26 December 2015

    Winter break: 28 December 2015 – 10 January 2016 

Spring term:

    11 January – 7 May 2016

    Examination period: 25 April – 7 May 2016

 

 Summer term:

    10 May – 28 June 2016

    Examination period: 21 – 25 June 2016

    Summer break: 29 June – 31 August 2016

 

- coming to NaUKMA

- email: int_students@ukma.edu.ua