Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107

Rekrutacja w ramach Programu ERASMUS+ KA107 na wymianę z Izraelem.

AKTUALNOŚCI

* Rekrutacja trwa do 16 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Aplikacja

* Rekrutacja trwa do 19 maja 2017r.

* Rekrutacja trwa do 10 kwietnia 2017r.

» Kto może się ubiegać?

Rekrutacja prowadzona jest na szczeblu ogólnouczelnianym i mogą wziąć w niej udział studenci oraz doktoranci wszystkich wydziałów. Priorytet będą miały zgłoszenia studentów i doktorantów z Instytutu Judaistyki UJ i Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. 

» Liczba grantów i uczelnie partnerskie

Uczelnia: Tel Aviv University (TAU)

Liczba grantów: 2

Liczba dostępnych miejsc: 4 - rekrutacja trwa do 16 czerwca 2017 r.

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 360 EUR

Koordynator wymiany studenckiej Programu Erasmus+KA107: Agata Wądolna (agata.wadolna@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-16)

_________________________________________________________________

Uczelnia: Tel Aviv University (TAU)

Liczba grantów: 2

Liczba dostępnych miejsc: 0 - rekrutacja zakończona

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 360 EUR

Koordynator wymiany studenckiej Programu Erasmus+KA107: Agata Wądolna (agata.wadolna@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-16)

_________________________________________________________________

 

Uczelnia: Hebrew University of Jerusalem

Liczba grantów: 2

Liczba dostępnych miejsc: 0 - rekrutacja zakończona

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 360 EUR

Koordynator wymiany studenckiej Programu Erasmus+KA107: Agata Wądolna (agata.wadolna@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-16)

» Aplikacja

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu należy złożyć w DMWS do 16 czerwca 2017r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się z:

- formularza aplikacyjnego (Application Form

- transkryptu ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2015/2016, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,

- kserokopii certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka uczelni przyjmującej),

- dokumentacji osiągnięć naukowych,

- listu motywacyjnego w j. angielskim,

- nieobowiązkowo: projektu Learning Agreement, zaakceptowanego przez wydziałowego / instytutowego koordynatora Programu Erasmus+ (pomoc: Instrukcja do LAS), Aneks do LAS; w przypadku zakwalifikowania na wyjazd LAS będzie musiał zostać uzupełniony,

- dodatkowo w przypadku doktorantów: opinii promotora uwzględniającej przystawalność części programu studiów realizowanego za granicą lub/i programu badawczego do tematyki pracy doktorskiej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej (poza formularzem elektronicznym) w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych u Pani Agaty Wądolnej.

 

» Selekcja kandydatów i kryteria kwalifikacji

Selekcji kandydatów dokonuje trzyosobowa komisja, składająca się z trzech koordynatorów wymiany studenckiej Programu Erasmus+ Kraje Parnerskie. Komisja powoływana jest przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Selekcja przebiega w oparciu o następujące kryteria:

a. w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

- średnia ważona – 40%,

- osiągnięcia naukowe – 10%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%,

 

b. w przypadku studiów trzeciego stopnia:

- średnia ważona – 10%,

- osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy kandydata - 20%, przystawalność planowanego programu wymiany do tematyki doktoratu – 20%) – 40%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%.

W przypadku jednakowych wyników, pierwszeństwo powinno być przyznane kandydatom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej.

» Stypendyści

Stypendyści zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przez siebie we wniosku adres email przez uczelnię przyjmującą o zaakceptowaniu ich kandydatury.

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania powyższej informacji od uczelni przyjmującej stypendyści są zobowiązani dostarczyć uczelni przyjmującej zeskanowane następujące dokumenty:

- formularz aplikacyjny uczelni przyjmującej,

- paszport (strona ze zdjęciem),

- Learning Agreement for Studies, zaakceptowane i podpisane przez koordynatora wydziałowego i stypendystę,

Nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu mobilności, stypendysta jest zobowiązany dostarczyć koordynatorowi uczelni przyjmującej następujące dokumenty pocztą:

- Learning Agreement for Studies podpisane przez stypendystę i koordynatora wydziałowego / dziekana wydziału, uprzednio zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą (w 3 kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego,

- zdjęcie (w celu wydania legitymacji studenckiej).

 

Uczelnia przyjmująca powinna bez zbędnej zwłoki podpisać Learning Agreement for Studies stypendysty i dostarczyć zeskanowany dokument do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczelnia przyjmująca powinna przesłać pocztą jeden egzemplarz Learning Agreement do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do DMWS następujące dokumenty:

- Grant Agreement podpisany przez uczestnika (w dwóch kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.

Grant Agreement zostanie podpisany po uprzednim nadesłaniu przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego Learning Agreement, dlatego w interesie stypendysty leży niezwłoczne przesłanie Learning Agreement do uczelni przyjmującej.Grant wypłacany jest stypendyście w ratach, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w Grant Agreement. Wypłata pierwszej raty, uwzględniającej koszty podróży wskazane w tabeli w punkcie 3 niniejszej procedury, uzależniona jest od zawarcia Grant Agreement i nadesłania przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego dokumentu Learning Agreement.

» Informacje dotyczące uczelni partnerskich

Hebrew University of Jerusalem

Academic calendar

RIS Undergraduate calendar

RIS Graduate calendar

(Please note that there is a difference in the academic calendar of RIS Undergraduate program and the University academic calendar. Undergraduate students should take into consideration that, if they wish to take courses both at RIS and the faculties, their semester might be extended to additional month)

Housing

Useful informations

e-mail: ayalafm@savion.huji.ac.il