Erasmus+ Kraje partnerskie Projekt KA 107

Rekrutacja w ramach Programu ERASMUS+ KA107 na wymianę z Serbią.

Rekrutacja trwa do 12 stycznia 2018 r.

» Kto może się ubiegać?

Rekrutacja prowadzona jest na szczeblu ogólnouczelnianym i mogą wziąć w niej udział studenci oraz doktoranci wszystkich wydziałów. Priorytet będą miały zgłoszenia studentów z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

» Liczba grantów i uczelnia partnerska

Uczelnia: University of Novi Sad

Liczba dostępnych miejsc: 2

Wysokość stypendium: 650 EUR/msc

Dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów podróży: 275 EUR

Koordynator wymiany studenckiej Programu Erasmus+ KA107: Oleksii Yaroshkevych (oleksii.yaroshkevych@uj.edu.pl, tel.: 12-663-15-47)

» Aplikacja

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu należy złożyć w DOSZ do 12 stycznia 2018 r.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się z:

formularza aplikacyjnego (Application Form)

- transkryptu ocen wraz z średnią ważoną z roku akademickiego 2016/2017, których zgodność ze stanem faktycznym została potwierdzona przez upoważnionego pracownika sekretariatu lub dziekanatu,

- kserokopii certyfikatu językowego (na poziomie min. B2) albo Language Proficiency Form (potwierdzających znajomość języka angielskiego lub języka uczelni przyjmującej),

- dokumentacji osiągnięć naukowych,

- listu motywacyjnego w j. angielskim,

- nieobowiązkowo: projektu Learning Agreement, zaakceptowanego przez wydziałowego / instytutowego koordynatora Programu Erasmus+ (pomoc: Instrukcja do LAS), Aneks do LAS; w przypadku zakwalifikowania na wyjazd LAS będzie musiał zostać uzupełniony,

- dodatkowo w przypadku doktorantów: opinii promotora uwzględniającej przystawalność części programu studiów realizowanego za granicą lub/i programu badawczego do tematyki pracy doktorskiej.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej (poza formularzem elektronicznym) w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych u pana Oleksiia Yaroshkevycha

 

» Selekcja kandydatów i kryteria kwalifikacji

Selekcji kandydatów dokonuje trzyosobowa komisja, składająca się z trzech koordynatorów wymiany studenckiej Programu Erasmus+ Kraje Parnerskie. Komisja powoływana jest przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Selekcja przebiega w oparciu o następujące kryteria:

a. w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

- średnia ważona – 40%,

- osiągnięcia naukowe – 10%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%,

 

b. w przypadku studiów trzeciego stopnia:

- średnia ważona – 10%,

- osiągnięcia naukowe (dorobek naukowy kandydata - 20%, przystawalność planowanego programu wymiany do tematyki doktoratu – 20%) – 40%,

- znajomość języka wykładowego w uczelni przyjmującej – 20%,

- znajomość języków obcych – 10 %,

- list motywacyjny (motywacja kandydata – 10%, indywidualne predyspozycje kandydata do realizacji mobilności za granicą – 10%) – 20%.
 

W przypadku jednakowych wyników, pierwszeństwo powinno być przyznane kandydatom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej.Kandydaci z jednostek wskazanych w tabeli powyżej będą traktowani priorytetowo. 

» Stypendyści

Stypendyści zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przez siebie we wniosku adres email przez uczelnię przyjmującą o zaakceptowaniu ich kandydatury.

W ciągu dwóch tygodni od otrzymania powyższej informacji od uczelni przyjmującej stypendyści są zobowiązani dostarczyć uczelni przyjmującej zeskanowane następujące dokumenty:

- formularz aplikacyjny uczelni przyjmującej,

- paszport (strona ze zdjęciem),

- Learning Agreement for Studies, zaakceptowane i podpisane przez koordynatora wydziałowego i stypendystę,

Nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu mobilności, stypendysta jest zobowiązany dostarczyć koordynatorowi uczelni przyjmującej następujące dokumenty pocztą:

- Learning Agreement for Studies podpisane przez stypendystę i koordynatora wydziałowego / dziekana wydziału, uprzednio zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą (w 3 kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego,

- zdjęcie (w celu wydania legitymacji studenckiej).

 

Uczelnia przyjmująca powinna bez zbędnej zwłoki podpisać Learning Agreement for Studies stypendysty i dostarczyć zeskanowany dokument do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczelnia przyjmująca powinna przesłać pocztą jeden egzemplarz Learning Agreement do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

Przed rozpoczęciem okresu mobilności uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do DOSZ następujące dokumenty:

- Grant Agreement podpisany przez uczestnika (w dwóch kopiach),

- kopię ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.

Grant Agreement zostanie podpisany po uprzednim nadesłaniu przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego Learning Agreement, dlatego w interesie stypendysty leży niezwłoczne przesłanie Learning Agreement do uczelni przyjmującej. Grant wypłacany jest stypendyście w ratach, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w Grant Agreement. Wypłata pierwszej raty, uwzględniającej koszty podróży uzależniona jest od zawarcia Grant Agreement i nadesłania przez uczelnię przyjmująca zeskanowanego dokumentu Learning Agreement.