Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Studenci cudzoziemcy powinni posiadać wizę uprawniająca do wjazdu na terytorium Polski. Wizę można uzyskać w Polskim Konsulacie w kraju pochodzenia, na podstawie decyzji o przyjęciu na studia.

Formalności związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski oraz kartą pobytu można załatwićw Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Przy Rondzie 6, parter.

Cudzoziemcy powinni dokonać zameldowania na pobyt czasowy na terytorium Polski w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10, lub dla mieszkańcow dzielnicy Podgorze ul. Wielicka 28A. Aby dokonać obowiązku meldunkowego, należy odebrać odpowiedni dokument od dyrekcji akademika, wypełnić go oraz udać się pod w/w adres z ważnym paszportem.

Osoby mieszkające w prywatnych mieszkaniach muszą posiadać umowę o wynajem lokalu lub specjalny formularz ze zgodą właściciela na zameldowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności, al.Powstania Warszawskiego 10 lub dla mieszkańcow dzielnicy Podgorze ul. Wielicka 28A.

Ubezpieczenie

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce.

Studenci polskiego pochodzenia spoza krajów Unii Europejskiej, oraz posiadacze Karty Polaka mogą zostać ubezpieczeni od kosztów opieki medycznej przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich, pod warunkiem doręczenia odpowiednich dokumentów (potwierdzenie polskiego pochodzenia wydane przez Konsulat RP). Należy podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w Krakowie (ul. Batorego 24). Po podpisaniu umowy z w/w dokumentami należy zgłosić się do Działu Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pokój 17 w godzinach od 10:00 do 14:00.

Osoby z krajów Unii Europejskiej powinny mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną na terenie Polski.

Osoby nie mające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej u siebie w kraju (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Batorego 24, infolinia: (12) 19488; Falck, infolinia 19675; PZU Życie S.A., infolinia 0801 111 811). Koszt indywidualnego ubezpieczenia to ok. 60 zł miesięcznie.

Studenci mogą nieobowiązkowo również opłacić składkę na ubezpieczenie od kosztów nieszczęśliwych wypadków w wysokości 30 zł rocznie, składkę należy uiścić w siedzibie Samorządu Studenckiego, pok. 033 w budynku Collegium Novum, ul Gołębia 24, w podziemiu. W razie wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu student ubezpieczony od kosztów nieszczęśliwych wypadków może ubiegać się o odszkodowanie.