O programie Erasmus

Podstawowe informacje

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Udział doktorantów

Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci studiów I i II stopania. Muszą zatem więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów na wyjazdy, w której dwa najważniejsze kryteria to wyniki w nauce i znajomość języka wykładowego zagranicznej uczelni. Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich.

Udział studentów wieczorowych i zaocznych

O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym. Studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie.

W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej z którą macierzysta jednostka (Twój instytut/wydział)  ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych instytutów/wydziałów dostępny jest [tutaj]. Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Wyjazdy z "dofinansowaniem zerowym"

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z "dofinansowaniem zerowym". Procedura ubiegania się o wyjazd z "dofinansowaniem zerowym" jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.

"Siła wyższa" - przerwanie stypendium

Siła wyższa oznacza nieprzewidywalną sytuację wyjątkową lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium należy niezwłocznie zgłosić do DMWS. Uczestnik zobowiązany będzie do opisania zdarzenia, napisania podania do uznania jego przypadku za „siłę wyższą", dołączenia Confirmation of stay z datami przyjazdu i powrotu, LAS oraz potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej np. zaświadczenie lekarskie. Podanie za pośrednictwem DMWS zostaje przesłane do Narodowej Agencji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia student może zachować proporcjonalną część stypendium do długości pobytu na uczelni zagranicznej a pozostała część stypendium pozostaje do zwrotu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania stypendium podlega całkowitemu zwrotowi jeśli długość pobytu na uczelni partnerskiej stanowi mniej niż 90 dni.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu. Poniżej treść:

Karta Studenta Erasmusa

Niniejsza Karta określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS) kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej. 

DMWS zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski.