Stypendia Strony Polskiej

» O stypendium

Stypendia strony polskiej przyznawane są stażystom, doktorantom oraz studentom - cudzoziemcom polskiego pochodzenia -  na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Stypendyści nie płacą za studia.

Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).

 

Kandydaci na stypendystów są zgłaszani przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą.

Osoby pochodzenia polskiego, ubiegające się o te stypendia, zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania. BUWiWM kieruje do UJ prośby o przyjęcie stypendystów.

Kontakt i informacje:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
faks: (+48 22) 826 28 23
e-mail:biuro@buwiwm.edu.pl

» Przedłużenie, przywrócenie i wstrzymanie stypendium

Stypendyści, którym zostało przyznane stypendium na okres jednego roku w celu przedłużenia wypłaty stypendium na kolejny rok zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku do BUWiWM (wraz z załącznikami) za pośrednictwem DMWS do dnia 15/18 września 2017r.

Stypendyści, którym zostało przyznane stypendium na okres studiów I stopnia, w celu przedłużenia wypłaty stypendium na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku (wraz z załącznikami) do BUWiWM za pośrednictwem DMWS do dnia 15/18 września poprzedzającego rok akademicki, w którym stypendium ma być wypłacane.

Stypendyści, którym nie zostało przyznane stypendium na kolejny rok kształcenia, mogą ubiegać się o przywrócenie stypendium po ustaniu przyczyny nieprzyznania świadczenia do BUWiWM za pośrednictwem DMWS do dnia 10 listopada 2017r.

Stypendyści, którzy będą powtarzać rok studiów muszą ubiegać się o określenie warunków finansowych do BUWiWM za pośrednictwem DMWS do dnia 10 listopada 2017r.

Stypendum może zostać nie przyznane na kolejny rok kratałcenia, jeżelistypendysta przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 30 dni.

» Wysokość stypendiów (na rok akademicki 2016/17)

Miesięczne stawki

 • 900 zł - studia licencjackie i magisterskie
 • 1350 zł - staże naukowo-badawcze i studia doktoranckie
 • 1600 zł - staże naukowe habilitacyjne

» Wypłata i wstrzymanie stypendium

Wypłaty stypendiów są zlecane co miesiąc Działowi Fiansowemu UJ przez Wydziałowych Koordynatorów ds. Pomocy Materialnej.

Istnieje możliwość przelewu stypendium na konto w polskim banku po uprzednim podaniu numeru konta (26 cyfr) w sekretariacie jednostki, w której student został przyjęty na studia.

Stypendium może być wstrzymane, jeżeli stypendysta:

 • powtarza semestr lub rok studiów;
 • nie posiada ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP na czas oznaczony;
 • przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami RP dłużej niż 30 dni;
 • przebywa na urlopie studenckim lub dziekańskim;
 • uzyskał kartę stałego pobytu lub obywatelstwo polskie.


Stypendyści mogą składać wnioski o wznowienie wypłaty stypendium po ustaniu przyczyny zawieszania wypłaty do dnia 10 listopada 2017 roku.

» Dodatkowe świadczenia pieniężne

Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą również ubiegać się o dodatkowe kwoty:

 • w wyjątkowych sytuacjach losowych o jednorazowy zasiłek losowy (40% kwoty miesięcznego stypendium);
 • na ostatnim roku studiów o jednorazowy zasiłek na pisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej) (40% kwoty miesięcznego stypendium);
 • osoby zamieszkałe na stałe poza geograficzną Europą (w tym w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej) na I roku studiów o jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie (60% kwoty miesięcznego stypendium).

 

Dodatkowo stypendyści mogą ubiegać się o:

 • przedłużenie stypendium na okres wakacji letnich;
 • przyznanie stypendium w okresie odbywania obowiązkowej praktyki, realizowanej w okresie wakacji letnich, związanej z programem studiów;
 • utrzymanie stypendium w czasie wyjazdu w ramach programu ERASMUS+.

 

Wnioski o wyżej wymienione świadczenia można składać w każdym czasie. Wyjątek stanowi program stypendialny im. S. Banacha. Terminy składania wniosków Stypendystów programu im. S. Banacha określa wydawany rokrocznie przez BUWiWM komunikat.

Wnioski należy składać w DMWS u Pani Aleksandry Jęśko lub Pana Pawła Winiarskiego.
Do wniosku należy załączyć:

 • aktualne zaświadczenie o byciu studentem;
 • kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu;
 • w przypadku stypendium na okres praktyk: umowę z firmą, w której odbędzie się praktyka;
 • w przypdku utrzymania stypendium podczas wyjazdu w ramach ERASMUS+: zaświadczenie o przyjęciu na ERASMUSA.

 

» Wzory wniosków i załączniki

Wszelkie wnioski należy składać w DMWS u Pani Aleksandry Jęśko lub Pana Pawła Winiarskiego.


Do każdego wniosku należy załączyć: aktualne zaświadczenie o byciu studentem oraz kserokopię paszportu i wizy/karty pobytu.

Dodatkowe załączniki (tylko w przypadku określonego rodzaju wniosków dla stypendystówe RP):

 • w przypadku stypendium na okres praktyk: umowa z firmą, w której odbędzie się praktyka;
 • w przypdku utrzymania stypendium podczas wyjazdu w ramach ERASMUS+: zaświadczenie o przyjęciu na ERASMUSA;
 • w przypadku przedłużania stypendium na kolejny rok: zaświadczenie o byciu studentem roku, na który stypendium ma być przyznane;
 • w przypadku przedłużania stypendium na studia II stopnia: zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dyplomowego lub dyplom, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na studia lub promesa przyjęcia z Działu Rekrutacji na studia.

 

Dodatkowe załączniki dla stypendystów im. S. Banacha opisane są na stronie www.buwiwm.uj.edu.pl

 

Wzory wniosków:

Kontakt

mgr Krzysztof Byrski

mgr Aleksandra Jęśko

mgr Paweł Winiarski

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

Ul. Gołębia 24, pok. 21

31-007 Krakow

phone: (+48 12) 663 1004
           (+48 12) 663 1547
fax: (+48 12) 663 1545