Opłaty

Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą studiować/odbywać staże na Uniwersytecie Jagiellońskim:

 • na zasadach odpłatności
 • jako stypendyści Rządu RP lub rządu innego kraju na zasadach bez odpłatności
 • jako stypendyści innych instytucji (na zasadach określonych przez umowę UJ z instytucją)
 • jako stypendyści w ramach wymiany z uniwersytetami partnerskimi (bez ponoszenia opłat za naukę - na zasadach określonych w umowie)
 • jako stypendyści strony wysyłającej w ramach Programu ERASMUS (bez ponoszenia opłat za naukę)
 • bez odpłatności (zwolnienie z opłat przez uczelnię)

Wzór umowy pomiędzy UJ a studentem zagranicznym studiującym na zasadach odpłatności dostępny jest tutaj.

Na zasadach obowiązujących obywateli Polskich mogą podejmować i odbywać studia:

 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;

 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg;

 • posiadacze ważnej Karty Polaka;

 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:

  •  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

  •  w celu połączenia się z rodziną,

  •  ze względu na inne okoliczności, jeżeli:

   • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE lub 

   • są członkami rodzin cudzoziemców, posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE, z którym przebywali na terytorium innego państwa członkowskiego UE i towarzyszą im lub chcą się z nimi połączyć;

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;

 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;

 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP.

 Patrz Rekrutacja.

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2018/2018 dostępne są na stronie http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

Poniżej znajdują się informacje dotyczące opłat za studia i zwolnienia z opłat oraz informacje o stypendiach Rządu RP i innych fundacji.

Kontakt

mgr Monika Rząca,

monika.rzaca@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1515

mgr Agata Wądolna,

agata.wadolna@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1516

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24
pokój 21
31-007 Kraków


faks: (+48 12) 663 1545