Rozliczenie

Rozliczenie programu Erasmus+

 • Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach:
  • w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS) oraz
  • w swoim wydziale/instytucie;
 • Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora instytutowego/wydziałowego. Dane kontaktowe znajdują się tutaj;

 

 • Wymagane są KOPIE następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie!). W biurze nie świadczymy usługi ksero - należy przynieść gotowe kopie dokumentów:

  1. Learning Agreement for Studies: wymagane części: "Before the Mobility", "During the Moblility" - jeśli były zmiany oraz  "After the Mobility" (LAS) - dokument/y muszą być kompletnie podpisane! Wymagane są następujące podpisy: studenta + polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego + zagranicznego koordynatora;

Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane!

 

2. Transcript of records - dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility.

* W przypadku realizowania Projektu badawczego (Research Project) zamiast Transcript of records dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczego;

3. Confirmation of stay - dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr);

4. Wypełnienie raportu on-line MT+ - wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy

Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.

5. Wypełnienie testu językowego po powrocie ze stypendium. Dotyczy studentów których językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

 • Rozliczyć należy się do 2 tygodni po powrocie z uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, faxem lub skanem na maila. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów;

 

 • Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnienie Transcript of records przedłużamy rozliczone do miesiąca;

 

 • WAŻNE

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.