Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

 

Адрес
ul. Gołębia 24, room 21, 31-007 Kraków
Fax
12 (+48) 12 663-1545

Opening hours

Mo-Fri 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

 

Kontakty

Michał BEREZIŃSKI - Kierownik

 • tel. (+48-12) 663-1546
 • e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego 
 •  

Krzysztof BYRSKI

 • tel. (+48-12) 663-1004
 • e-mail: erasmus@adm.uj.edu.pl; krzysztof.byrski@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+
 • przyjazdy studentów w ramach bilateralnych umów i stażów naukowo-badawczych
 • przyjazdy studentów w ramach pozostałych programów wymiany międzynarodowej
 • stypendia Rządu RP dla studentów na stażach naukowych i na studiach doktoranckich

 

Marta GANOBIS-BEDNARSKA

 • tel: (+48-12) 663-1005
 • e-mail: marta.ganobis@uj.edu.pl

 

Aleksandra SZKLARZEWICZ

 • tel. (+48-12) 663-1517
 • e-mail: aleksandra.szklarzewicz@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • promocja i informacja na temat wymian (Welcome Guide), social media
 • wyjazdy i przyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Tunezja, Egipt, Algieria)

 

Oleksii YAROSHKEVYCH

 • tel. (+48-12) 663-1517
 • e-mail: oleksii.yaroshkevych@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • wyjazdy i przyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Serbia, Armenia, Ukraina, Rosja, Gruzja)

 

Paulina KOWALSKA

 • tel. (+48-12) 663-1547
 • e-mail: p.e.kowalska@uj.edu.pl
 • przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, przyjazdy studentów na wymiany międzynarodowe
 • promocja i informacja na temat wymian - social media

 

Monika RZĄCA

 • tel. (+48-12) 663-1515
 • e-mail: monika.rzaca@uj.edu.pl
 • Kierownik projektu Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107 i POWER
 • Wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia finansowanych z POWER
 • Kluczowy użytkownik ds. USOS BWZ

 

Agata WĄDOLNA

 • tel. (+48-12) 663-1516
 • e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów Erasmus+ KA 107 (Izrael)

 

Monika BUTRYN

 • tel. (+48-12) 663-1516
 • e-mail: monika.butryn@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Studia
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki

Paweł WINIARSKI

 • tel. (+48-12) 663-1146
 • e-mail: p.winiarski@uj.edu.pl
 • skype: p.winiarski.uj (7:30 - 9:30)
 • stypendia Rządu RP dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • domy studenckie dla cudzoziemców rozpoczynajacych studia w UJ
 • opłaty za studia dla cudzoziemców
 • koordynator Studenckiego Zespołu Ambasadorów UJ

 

 

 

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej podlega
Prorektorowi ds. dydaktyki
Prof. dr hab. Armenowi Edigarianowi

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej to zespół 10 osób, do których zadań należy w szczególności:

1) obsługa zagranicznych studentów i doktorantów przyjeżdżających do Uniwersytetu Jagiellońskiego:
a) w ramach wymiany międzynarodowej 
b) w ramach współpracy z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
c) w ramach indywidualnych zgłoszeń studentów poza istniejącymi umowami o współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej, poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w sprawach związanych z pobytem
w Uniwersytecie, w tym tworzenie i udostępnianie kont w systemie USOSweb, wydawanie legitymacji, zaświadczeń i przygotowywanie transkryptów ocen i innych dokumentów;

2) obsługa studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami strony polskiej poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w kontaktach z właściwą instytucją obsługującą dany program stypendialny w zakresie ubieganiu się o świadczenia stypendialne, a także w kontaktach z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów i doktorantów oraz innymi jednostkami uczelni;

3) koordynacja przyznawania miejsc w domach studenckich studentom zagranicznym we współpracy z Działem Nauczania, a także innymi jednostkami UJ;

4) obsługa studentów zagranicznych oraz współpraca z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów, a także jednostkami administracji ogólnouczelnianej, w zakresie organizacji i obsługi administracyjnej programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych przeznaczonych dla studentów zagranicznych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs i Canada-Ontario Integrated Students Loans;

5) opiniowanie umów o wspólnie prowadzonych przewodach doktorskich i prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;

6) inicjowanie, koordynacja i rozliczanie Projektu pt. Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach Programu Erasmus+ z Krajami Programu i z krajami Partnerskimi w zakresie:

a) wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia i praktyki oraz wyjazdów absolwentów na praktyki;

b) przyjazdów studentów zagranicznych na studia;

c) wyjazdów pracowników UJ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach lub w celach szkoleniowych, a także przyjazdów pracowników zagranicznych
uczelni do UJ;

7) inicjowanie, koordynacja i rozliczanie projektu pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Erasmus+ PO WER) w zakresie wyjazdów studentów i doktorantów na zagraniczne studia;

8) inicjowanie i koordynacja innych projektów ogólnouczelnianych dotyczących mobilności studentów i doktorantów, a także współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej w zakresie programów wymiany międzynarodowej;

9) współpraca z instytucjami obsługującymi programy stypendialne wymienione w pkt 1 i 2 w zakresie ustalania warunków otrzymania świadczeń stypendialnych, przekazywania dokumentacji stypendialnej, przygotowywania refundacji i innych dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie, a także koordynacji i opracowywania zestawień statystycznych na potrzeby tych instytucji; 

10) współpraca z uczelnianymi koordynatorami programów międzynarodowych, w których UJ bierze udział (tj. Erasmus Mundus, CEEPUS, program Kirklanda), a także z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów będących stypendystami programów wymienionych w pkt 1 i 2 w zakresie przekazywania dokumentacji stypendialnej, a także działań informacyjno-administracyjnych związanych z odbywaniem studiów przez stypendystów;