Erasmus+ Praktyki

» O Programie Erasmus+ Praktyki

Na praktykę Erasmus+ można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki, szpitale itp.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

» Przewodnik po Programie Erasmus+

Ogólne zasady programu Erasmus+ Praktyki znajdują się w przewodniku po programie.

» Rekrutacja na Program Erasmus+ Praktyki 2017/2018

Konkurs stypendialny na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018 odbywa się w nieprzekraczalnych terminach:

 • Pierwsza rekrutacja w okresie między 8 maja - 2 czerwca 2017 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 lipca 2017 roku a 31 stycznia 2018 roku.
 •  
 • Druga rekrutacja w okresie między 6 listopada - 1 grudnia 2017 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 lutego 2018 roku a 15 września 2018 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wyjazdu na praktykę w ramach Erasmus+, poszukiwań praktyki, a nastepnie składania podań o stypendium!

 

PROCES REKRUTACJI 2017/2018:

Krok pierwszy: Student/ka zainteresowany/a odbyciem praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus zapoznaje się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2017/2018.

Krok drugi: Jeżeli student/ka spełnia wszystkie wymogi formalne przewidziane powyższym regulaminem, może rozpocząć kompletowanie dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania instytucji, w której chciał(a)by odbyć praktykę.
 

WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/kę praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Internship Confirmation.

Krok trzeci: Student/ka kompletuje następujące dokumenty:
 
Obowiązkowe:
 
 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz podpisem koordynatora/opiekuna ds. praktyk studenckich i dyrektora macierzystej jednostki kandydata/ki;
 • Aktualny życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim;
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów wystawione przez sekretariat macierzystej jednostki;
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywać się będzie praktykę (np. certyfikat, zaświadczenie z JCJ, wpis z indeksu lub do suplementu dyplomu z podanym poziomem językowym)
Opcjonalnie:
 
 • Internship Confirmation, czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę wystawione przez instytucję przyjmującą;
 • Zaświadczenie o dodatkowej działalności studenckiej (działalność w kołach naukowych itp., udział w konferencjach, szkoleniach, szkołach letnich) oraz/lub wolontariackiej.
Krok czwarty: W terminach rekrutacji student/ka wypełnia online formularz zgłoszeniowy, a następnie składa wszystkie wyżej wymienione dokumenty w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (dawniej Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ - Collegium Novum, pok. 21).
 
Krok piąty: Student/ka czeka na wyniki rekrutacji, które będą ogłoszone odpowiednio:
 
 • Do dnia 10 czerwca 2017 roku w przypadku pierwszej rekrutacji;
 • Do dnia 22 grudnia 2017 roku w przypadku drugiej rekrutacji.

 

» Rekrutacja na Program Erasmus+ Praktyki 2016/2017 - aktualnie trwa rekrutacja!

Konkurs stypendialny na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017 odbywa się w nieprzekraczalnych terminach:

 • Pierwsza rekrutacja w okresie między 18 kwietnia - 20 maja 2016 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 lipca 2016 roku a 31 stycznia 2017 roku.
 •  
 • Druga rekrutacja w okresie między 7 listopada - 2 grudnia 2016 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 lutego 2017 roku a 15 września 2017 roku.
 •  
 • Trzecia rekrutacja (dodatkowa) w okresie między 2 stycznia - 31 stycznia 2017 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 1 marca 2017 roku a 15 września 2017 roku.
 •   ​
 • Czwarta rekrutacja (dodatkowa) w okresie między 3 kwietnia - 21 kwietnia 2017 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 15 maja 2017 roku a 15 września 2017 roku.
 •  
 • Piąta rekrutacja (dodatkowa) w okresie między 12 lutego - 23 lutego 2018 roku - dotyczy praktyk realizowanych między 12 marca 2018 roku a 31 maja 2018 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami wyjazdu na praktykę w ramach Erasmus+, poszukiwań praktyki, a nastepnie składania podań o stypendium!

PROCES REKRUTACJI 2016/2017:

Krok pierwszy: Student/ka zainteresowany/a odbyciem praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus zapoznaje się z Zasadami realizacji Programu Erasmus+ Praktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017.

Krok drugi: Jeżeli student/ka spełnia wszystkie wymogi formalne przewidziane powyższym regulaminem, może rozpocząć kompletowanie dokumentów aplikacyjnych oraz poszukiwania instytucji, w której chciał(a)by odbyć praktykę.
 

WAŻNE: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/kę praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Internship Confirmation.

Krok trzeci: Student/ka kompletuje następujące dokumenty:
 
Obowiązkowe:
 
 • Wypełniony Kwestionariusz Kandydata wraz z własnoręcznym podpisem oraz podpisem koordynatora/opiekuna ds. praktyk studenckich i dyrektora macierzystej jednostki kandydata/ki;
 • Aktualny życiorys (CV) w języku polskim lub angielskim;
 • Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy okres studiów wystawione przez sekretariat macierzystej jednostki;
 • Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka kraju odbywania stażu lub języka, w którym odbywać się będzie praktykę (np. certyfikat, zaświadczenie z JCJ, wpis z indeksu lub do suplementu dyplomu z podanym poziomem językowym)
Opcjonalnie:
 
 • Internship Confirmation, czyli potwierdzenie przyjęcia na praktykę wystawione przez instytucję przyjmującą;
 • Zaświadczenie o dodatkowej działalności studenckiej (działalność w kołach naukowych itp., udział w konferencjach, szkoleniach, szkołach letnich) oraz/lub wolontariackiej.
Krok czwarty: W terminach rekrutacji student/ka wypełnia online formularz zgłoszeniowy, a następnie składa wszystkie wyżej wymienione dokumenty w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (Collegium Novum, pok. 21).
 
Krok piąty: Student/ka czeka na wyniki rekrutacji, które będą ogłoszone odpowiednio:
 
 • Do dnia 3 czerwca 2016 roku w przypadku pierwszej rekrutacji;
 • Do dnia 16 grudnia 2016 roku w przypadku drugiej rekrutacji;
 • Do dnia 10 lutego 2017 roku w przypadku trzeciej rekrutacji (dodatkowej);
 • Do dnia 30 kwietnia 2017 roku w przypadku czwartej rekrutacji (dodatkowej).
 • Do dnia 2 marca 2018 roku w przypadku piątej rekrutacji (dodatkowej).

 

» Wsparcie językowe online (OLS)

 • Wsparcie językowe online
 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.
 • Jeśli wśród 6 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

 

 • Test biegłości językowej
  • Mobility Participants User Guide for Assessment
   - jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
   - wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
   - student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

 

 • Harmonogram działań
 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma informację z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.

 

 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z sześciu dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2015/16;

 

 • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
  language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  – tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  – forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  - news ;
  – level test:  test na zakończenie kursu on-line

 

 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;

 

 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;

 

 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium

Contact

Kontakt

Michał BEREZIŃSKI 

 • tel. (+48-12) 663-1546
 • e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego