Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

dodatkowe fundusze na ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się:

  1. Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym semestr wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+
  2. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na stypendium w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki)

 

  • Osobą kontaktową w tej kwestii jest pan Michał Bereziński, email: michal.berezinski@uj.edu.pl tel: 12 663 15 46;

 

  • Polecamy także Dział ds. Osób Niepełnosprawnych który za swoją misję stawia wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji