Studia

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry, trwa od 1 października do 30 czerwca, z krótką przerwą semestralną w lutym.

Kalendarz roku akademickiego znajduje się na stronach UJ pod adresem: www.uj.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego. Kalendarz jest ustalany corocznie zarządzeniem Rektora z kwietnia roku poprzedzającego. Rektor ustala również dodatkowe dni wolne od nauki. W gestii Dziekanów wydziałów pozostaje ustalanie dodatkowych godzin dziekańskich w dni poprzedzające święta.

W sekretariacie jednostki załatwia się wszystkie sprawy związane z dydaktyką i tokiem studiów na danym kierunku.