WSPÓLNY PRZEWÓD DOKTORSKI W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (WPD)

Informacje ogólne

 

1.  WPD przeprowadzany jest na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy UJ a zagraniczną szkołą wyższą lub inną naukową jednostką organizacyjną (stroną partnerską), posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

 

2.  WPD polega na:

a) wspólnej opiece naukowej nad kandydatem, sprawowanej przez promotora (UJ) i kopromotora (strona partnerska),

b) przygotowaniu rozprawy doktorskiej w języku uzgodnionym przez strony,

c) wspólnym przeprowadzeniu czynności przewodu doktorskiego, takich jak:

przyjęcie rozprawy doktorskiej,

dopuszczenie rozprawy doktorskiej do publicznej obrony,

przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej przed wspólna komisją doktorską w miejscu i języku uzgodnionym przez strony.

 

3.  WPD prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora w Polsce oraz równorzędnego w kraju strony partnerskiej, w wyniku czego:

a) strony partnerskie wydają wspólny dyplom doktorski albo

b) jedna ze stron partnerskich wydaje dyplom doktorski,

zgodnie ze wzorem ustalonym w porozumieniu.

 

4.  WPD może zostać przeprowadzony w stosunku do osoby, która:

a) została przyjęta na studia doktoranckie prowadzone niezależnie przez obie strony porozumienia (nie dotyczy to przypadku, gdy jednostka partnerska nie prowadzi studiów doktoranckich) lub

b) będzie mieć otwarty przewód doktorski.

 

» Procedura dotycząca zawarcia porozumienia w sprawie WPD

 

Kandydat do stopnia doktora, zainteresowany wspólnym przewodem doktorskim powinien:

opracować z pomocą opiekuna naukowego i pracowników Wydziału projekt porozumienia odpowiadający obowiązującym w tym zakresie przepisom, zgodny z ustalonym przez UJ wzorem, uzupełnionym o kwestie podlegające negocjacjom między stronami,

przedłożyć Prorektorowi UJ ds. dydaktyki do akceptacji, zgodny ze wzorem, projekt porozumienia podpisany przez promotora i kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, a po uzyskaniu akceptacji Prorektora przedłożyć wymaganą liczbę egzemplarzy (pięć) w języku polskim oraz w języku strony partnerskiej / języku angielskim do jego podpisu,

przesłać podpisane przez Prorektora UJ ds. dydaktyki porozumienie do strony partnerskiej,

zadbać, by dwa egzemplarze porozumienia, ostatecznie zatwierdzonego przez strony we wszystkich wersjach językowych, zostały złożone: jeden w jego teczce doktoranta w jednostce organizacyjnej UJ prowadzącej studia doktoranckie, jeden w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

 

» Często zadawane pytania

 

1. Czy jest możliwość wydania osobnego dyplomu przez każdą ze stron partnerskich?

 

Nie, gdyż polski ustawodawca przewidział możliwość wydania tylko jednego dyplomu. Strony partnerskie wydają wspólny dyplom doktorski albo jedna ze stron partnerskich wydaje dyplom doktorski, zgodnie ze wzorem ustalonym w porozumieniu.

 

2. Czy publiczna obrona rozprawy doktorskiej może odbyć się w formie wideokonferencji?

Nie, jeżeli przewód dotorskich został wszczęty przed 1 października 2016 r., gdyż zgodnie z prawem polskim taka forma obrad była przewidziana jedynie dla komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tak, jeżeli przewód doktorski został wszczęty 1 października 2016 r. albo później.

 

3. Czy konieczny jest udział tłumacza, jeżeli publiczna obrona rozprawy doktorskiej ma być przeprowadzona w języku obcym na terytorium RP?

W przypadku, gdy obrona rozprawy doktorskiej jest przeprowadzana w j. obcym, powinno się zapewnić możliwość tłumaczenia jej przebiegu na j. polski, ze względu na jej publiczny charakter. Niemniej jednak nie jest wymagane uczestnictwo tłumacza przysięgłego; funkcję tłumacza może sprawować każda osoba biegle władająca j. polskim i j. obcym, w którym przeprowadzana jest obrona. Z wymogu tłumaczenia przebiegu obrony można się zwolnić, jeżeli przed jej rozpoczęciem przewodniczący zada pytanie, czy istnieje potrzeba tłumaczenia i uzyska jednoznaczną odpowiedź negatywną. Fakt zadania owego pytania i uzyskanej odpowiedzi należy wówczas zamieścić w protokole, który zawsze powinien być sporządzony w j. polskim.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów i informacja uzyskana w CKSST telefonicznie)

 

4. Co w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 1 października 2011 r.?

Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2011 r., prowadzi się na podstawie „starych przepisów", tj. przepisów, które obowiązywały przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ustawodawca dał również możliwość prowadzenia przewodów doktorskich wszczętych pomiędzy 1 października 2011 a 1 października 2013 r. według „starych zasad", na wniosek kandydata. Oznacza to, że w takich przypadkach publiczna obrona rozprawy doktorskiej musi odbyć się na terytorium RP przed radą wydziału / komisją doktorską (w której skład muszą wchodzić członkowie wydziału), zgodnie ze standardowymi procedurami, z możliwością powołania drugiego promotora.

 

5. Co w przypadku przewodów doktorskich wszczętych przed 1 października 2014 r.?

Przewody doktorskie wszczęte przed 1 października 2014 r. prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących przed tą datą. Oznacza to konieczność wydania wspólnego dyplomu przez jednostki organizacyjne prowadzące ten przewód, zgodnie ze wzorem określonym w porozumieniu. Natomiast podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej może zostać powierzone komisji powołanej przez rady jednostek prowadzących ten przewód doktorski.

 

6. Czy przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz publiczna jej obrona mogą być przeprowadzone na jednym posiedzeniu wspólnej komisji doktorskiej (tj. w tym samym dniu)?

W świetle obowiązującego prawa nie jest to dopuszczalne. Przewód doktorski jest sekwencją czynności, gdzie przystąpienie do czynności następnej uwarunkowane jest zakończeniem, z pozytywnym wynikiem, czynności poprzedniej. Obowiązujące przepisy regulujące m.in. tryb przeprowadzania przewodów doktorskich przewidują, że po przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony musi być ona na co najmniej 10 dni przed obroną wyłożona do wglądu, w celu zapoznania się z jej treścią. Stosowne ogłoszenie o terminie i miejscu obrony, a także o miejscu wyłożenia rozprawy doktorskiej musi być podane do wiadomości na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. Wyłożenie do wglądu rozprawy w celu zapoznania się z jej treścią przed jej przyjęciem, a więc przed rozstrzygnięciem, że w takiej właśnie postaci będzie ona przedmiotem obrony, nie spełnia wymagań prawa.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

 

7. W którym momencie przewodu doktorskiego określa się dziedzinę i dyscyplinę stopnia, który ma otrzymać kandydat do tego stopnia?

Przewód doktorski jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego. Przedmiot tego postępowania musi być określony z chwilą jego wszczęcia, tj. w uchwale o wszczęciu przewodu doktorskiego. Musi być w tym momencie przesądzone pełne określenie stopnia, którego uzyskanie jest celem wszczynanego postępowania. W świetle art. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stopnie określone są zarówno przez rodzaj stopnia (np. doktor) oraz przez nazwę dziedziny naukowej i dyscyplinę naukową. Bez określenia dziedziny i dyscypliny stopnia, który ma być nadany, nie można określić wymagań, które stawiać należy kandydatowi do stopnia, m.in. dyscypliny, w której ma być złożony egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej. W konsekwencji – bez określenia, w chwili wszczęcia przewodu, dziedziny i dyscypliny, w której ma być nadany stopień, nie można prawidłowo prowadzić przewodu doktorskiego.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

 

8. Czy kandydat do stopnia doktora ma prawo zapoznać się w toku przewodu z recenzjami przygotowanymi w jego sprawie?

Postępowanie w sprawie nadania stopnia prowadzone przez radę jednostki uprawnionej jest postępowaniem administracyjnym, w którym kandydat do stopnia jest stroną – przysługują mu więc prawa strony. Wynika stąd prawo zapoznania się kandydata z recenzjami przygotowanymi w jego przewodzie.

(źródło: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

 

Dokumenty do pobrania (dostępne po zalogowaniu)

Treść dostępna po zalogowaniu! Zaloguj się