Organizacja wyjazdu na praktykę

Jakie dokumenty trzeba podpisać przed wyjazdem na praktykę Erasmus+?

Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ student/ka podpisuje następujące dokumenty:

  • „Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę między studentem/ką, instytucją przyjmującą i Uniwersytetem Jagiellońskim, określającą program i przebieg praktyki.
  • „Umowę" pomiędzy studentem/ką a Uniwersytetem Jagiellońskim na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement Contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium;

Ponadto student/ka zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS).

Jakie inne formalności czekają studenta przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?

Każdy/a stypendysta/ka Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Jakie formalności czekają studenta po powrocie z praktyki Erasmus+?

Po powrocie z instytucji przyjmującej student/ka jest zobowiązany/a:

  • Przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships ('section to be completed after mobility')
  • uzupełnienić test językowy po zakończeniu praktyki (OLS)
  • wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line

Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?

Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom/kom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez Uniwersytet Jagielloński?

Tak, jest to wymóg programu Erasmus+. Zaliczenie praktyki Erasmus+ jako praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów na UJ, następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem/ką praktyk obowiązkowych w macierzystym instytucie. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta/ki. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta/ki dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.