Zasady przyznawania stypendium

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów/ek ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

  • Celowość praktyki;
  • Poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+;
  • Rok studiów w momencie odbywania praktyki;
  • Obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach aktualnie realizowanego kierunku studiów;
  • Nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą;
  • Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć.

Dodatkowe kryteria, jakie mogą być stosowane w przypadku uzyskania takiej samej średniej ważonej z kryteriów podstawowych przez więcej niż jednego kandydata/kę, to:

  • Średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów;
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna na praktykę Erasmus+?

DMWS sprawdza dopełnienie przez kandydatów/ki kryteriów formalnych. Po spełnieniu warunków formalnych kandydatury zostaną ocenione według wymienionych wyżej kryteriów kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów.

Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych.

W przypadku tej samej liczby punktów rankingowych o przyznaniu stypendium Erasmus+ decydować będzie średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Stypendium Erasmus+ otrzymają kandydaci/ki, którzy/re:

  • Uzyskają średnią ważoną nie mniejszą niż 2,00;
  • Oraz zajmą pierwsze miejsca na listach rankingowych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy oraz złożenie wszystkich wymaganych przez DMWS dokumentów, w podanych na stronie internetowej DMWS terminach.