Wysokość stypendium Erasmus

DOFINANSOWANIE NA MOBILNOŚĆ

 

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą. Kwoty te są określane przez agencje narodowe.

Dofinansowanie UE przyznane studentom będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 •  Grupa 1 - mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;
 •  Grupa 2 - mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;
 • Grupa 3 - mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

 

Stypendium na jeden semestr zostało uśrednione na długość 4 mies. i 15 dni a na rok akademicki 9 miesięcy.

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

 

miesięcznie

semestr

rok akademicki

Kraje I grupy:

500 euro

2250 euro

4500 euro

Kraje II grupy:

450 euro

2025 euro

4050 euro

Kraje III grupy:

350 euro

1575 euro

3150 euro

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2 - Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja

400

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Polska, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

300

 

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 oraz 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 - PO WER

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

700

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

600

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

500

 

Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2015/16 - PO WER

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2
936

Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2
517

Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2
097

 

Obliczanie kwoty dofinansowania: kwota dofinansowania będzie wyrażona za pomocą iloczynu liczby miesięcy przypadających na studenta i ryczałtowej stawki jednostkowej, w określonej kategorii właściwej dla kraju przyjmującego. W przypadku niepełnego miesiąca w ramach mobilności długoterminowych, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą kalkulatora długości pobytu.

Kwalifikowalność działania: warunkiem kwalifikującym otrzymanie dofinansowania będzie rzeczywiste uczestnictwo w sprawozdanym działaniu za granicą.

Dokumenty potwierdzające:

Zaświadczenie wystawione przez organizację przyjmującą z podaniem:

- imienia i nazwiska studenta,

- daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności za granicą,

- Learning Agreement for Studies (LAS)

- Wykaz zaliczeń (lub zaświadczenie od uczelni przyjmującej),